Quảng Ninh

Nông dân Đông Triều và công nghệ livestream bán na

Công nghệ “Livestream bán na” của người dân Đông Triều tỏ ra rất hiệu quả