Nông sản sạch

Vì sao nông sản sạch khó vào kênh tiêu thụ hiện đại?

Hiện sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội mới có khoảng 85% các