IoT

Nghề nông nhàn nhờ hệ thống canh tác thông minh

Trung tâm Công nghệ điện tử và Tin học quốc gia (Nectec) của Thái Lan